Artikel 1   Identiteit en gegevens van CiRoPack

1.1       CiRoPack is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CiRoPack B.V. CiRoPack B.V. staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland ingeschreven onder nummer 37119371.
1.2.      CiRoPack is gevestigd te (1851 PW) Heiloo aan het adres De Oude Werf 10 en telefonisch bereikbaar tussen 07.00 uur en 19.00 uur op het telefoonnummer +31 (0)72 – 532 0006 en is tevens bereikbaar op het algemene e-mailadres: info@ciropack.nl

Artikel 2   Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1      Aanbod: iedere (vrijblijvende) aanbieding, aanbod, offerte, order, orderbevestiging, opdracht en/of prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van CiRoPack.
2.2      Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van CiRoPack.
2.3      CiRoPack: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CiRoPack B.V.
2.4      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst heeft gesloten met CiRoPack, althans de intentie heeft een Overeenkomst te sluiten met CiRoPack ter zake de koop en levering van Producten, alsmede ter zake aanvullende dienstverlening.
2.5     Koper: de (rechts)persoon of natuurlijke persoon die een Overeenkomst heeft gesloten met CiRoPack, althans de intentie heeft een Overeenkomst te sluiten met CiRoPack ter zake de koop en levering van Producten, alsmede ter zake aanvullende dienstverlening.
2.6      Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Koper en CiRoPack.
2.7.     Partijen: Koper en CiRoPack tezamen.
2.8      Producten: alle goederen en zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.
2.9.     Website: een van de navolgende websites van CiRoPack; www.ciropack.nl; www.ciropack.eu; http://webshop.ciropack.nl

Artikel 3   Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- dan wel andere algemene voorwaarden van Koper, van toepassing op al het aan Koper gedane Aanbod, offertes, verkopen, leveringen en maken tevens integraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten.
3.2      Een eventuele (eerdere) verwijzing door Koper naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door CiRoPack uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
3.3      CiRoPack behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat CiRoPack Koper van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte offertes de Algemene Voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de offertes zijn uitgebracht.
3.4     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 4   Aanbod

4.1      Al het Aanbod is vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aan het Aanbod kan op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het Product waarop het Aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4.2      CiRoPack kan niet worden gehouden aan het Aanbod indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.3      De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4.4      Alhoewel CiRoPack de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Aanbod, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen CiRoPack en Koper kan (gaan) duiden, kan Koper hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties, technische gegevens en verdere omschrijvingen door CiRoPack in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden Producten zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van het assortiment dat CiRoPack heeft, tenzij door CiRoPack schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. In geen geval is CiRoPack tot enige (na)levering verplicht.
4.5      Een samengestelde prijsopgave verplicht CiRoPack niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 5Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
4.6      Aanvaarding van het Aanbod door Koper houdt in, dat Koper zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
4.7       Na aanvaarding van het Aanbod van CiRoPack door Koper, heeft CiRoPack het recht het Aanbod onverwijld, maar in ieder geval binnen drie (3) kalenderdagen na kennisneming van de aanvaarding door Koper te herroepen.

Artikel 5   Overeenkomst

5.1      Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.2 komt de Overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2      Indien de Koper het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CiRoPack onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod.
5.3      Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CiRoPack passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving.
5.4      Indien in de aanvaarding van het Aanbod voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het Aanbod worden of zijn aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat CiRoPack aan Koper schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of afwijkingen.
5.5      Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van CiRoPack binden CiRoPack niet eerder dan nadat en voor zover zij door CiRoPack schriftelijk zijn bevestigd.
5.6      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Koper, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. CiRoPack zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.7      Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is CiRoPack gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Koper bevoegde persoon en Koper akkoord is met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming aan de zijde van CiRoPack op en is voor Koper geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.8     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CiRoPack een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de te leveren Producten. CiRoPack is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen en/of schade welke voortkomen uit een weigering, zoals hiervoor bedoeld.
5.9      Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Artikel 6   Etikettering / productinformatie

6.1       Indien Partijen zijn overeengekomen dat CiRoPack zorgdraagt voor etikettering van de Producten, dan aanvaardt CiRoPack geen aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid en vertaling van de etiketten en/of productinformatie (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot vermelding van houdbaarheidsdata). Koper onderzoekt zelf of de etikettering en/of productinformatie voldoen aan alle vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving. Koper vrijwaart CiRoPack voor enige aanspraak en/of schade die voortvloeit uit onjuistheid van de inhoud en/of vertaling van de etiketten en/of productinformatie (inclusief vermelding van houdbaarheidsdata).

Artikel 7   Hoeveelheden/maten en kleur

7.1      Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, worden de door Koper bestelde hoeveelheden worden door CiRoPack automatisch aangepast aan door CiroPack gehanteerde minimum hoeveelheden.
7.2      De in de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven waarbij het CiRoPack is toegestaan af te wijken van de opgegeven, dan wel overeengekomen hoeveelheid. Ten aanzien van de bestelde hoeveelheid Producten zijn de onderstaande afwijkingen in kwaliteit toegestaan:

 • 50% bij partijen Producten van minder dan 500 stuks
 • 25% bij partijen Producten van 500 tot 1.000 stuks
 • 20% bij partijen Producten van 1.000 tot 5.000 stuks
 • 15% bij partijen Producten van meer dan 5.000 stuks

7.3      CiRoPack is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen indien de door CiRoPack gebruikte kleur gelijk is aan door Koper aan CiRoPack overhandigd kleurmonster, dan wel gelijk is aan door Koper verstrekte kleurcode. Voorts is CiRoPack niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen bij gebruik van gerecyclede materialen.

Artikel 8   Prijzen

8.1      De prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende adviesverkoopprijzen en valutaverhoudingen.
8.2      In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, na de dag van verkoop doch vóór de dag van levering, is CiRoPack bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Dit vindt tevens overeenkomstige toepassing indien de Producten ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden.
8.3.     Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere belastingen en rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze belastingen en rechten worden wel aan de Koper doorberekend.
8.4      Indien, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, de krachtens deze Overeenkomst eventueel door CiRoPack te betalen vracht- en expeditiekosten, assurantiepremies, invoerrechten, belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, heeft CiRoPack het recht deze verhogingen in de prijzen door te berekenen.
8.5      In geval van prijswijziging door CiRoPack van de oorspronkelijk overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is Koper bevoegd de Overeenkomst binnen zeven (7) kalenderdagen, nadat Koper kennis heeft genomen van de prijswijziging, dan wel daarvan kennis had kunnen nemen, schriftelijk te ontbinden. CiRoPack is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding.
8.6      CiRoPack is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien CiRoPack genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is kosten te maken ten gevolge van:

 • bewerkelijke en/of onduidelijke tekst, kopij, schetsen, tekeningen, modellen afkomstig van Koper;
 • ondeugdelijke computerprogrammatuur, databestanden afkomstig van Koper;
 • ondeugdelijke wijze van aanlevering van tekst, kopij, schetsen, tekeningen, modellen, databestanden door Koper;
 • door Koper aangebrachte wijzigingen in de specificaties, daaronder begrepen auteurscorrecties en/of gewijzigde instructies na de ontvangst van modellen, alsmede van zetproeven, drukproeven en andere proeven.

8.7.      CiRoPack is gerechtigd alle kosten die verband houden met het bedrukken van Producten volgens een ontwerp van Koper, zoals ontwerptekeningen en drukwalsen, volledig in rekening te brengen bij Koper. Alle, al dan niet op verzoek van Koper, door of in opdracht van CiRoPack gemaakte ontwerptekeningen, drukwalsen e.d. blijven eigendom van CiRoPack, ook als deze geheel of ten dele aan Koper in rekening zijn of worden gebracht.

Artikel 9   Betaling

9.1      Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Koper aan CiRoPack, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, direct plaats te vinden. Indien directe betaling niet mogelijk is zal door CiRoPack een factuur worden gezonden. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum of het bedrag wordt automatisch geïncasseerd van het door de Koper opgegeven rekeningnummer. Hierbij worden de wettelijke termijnen in acht genomen die voortvloeien uit de SEPA-regeling. De genoemde betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.
9.2      Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van CiRoPack of op een door CiRoPack aan te wijzen rekening, een en ander indien schriftelijk niet anders is overeengekomen.
9.3      Indien er goede grond bestaat dat Koper zijn verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of zal nakomen, is Koper verplicht op eerste verzoek van CiRoPack terstond genoegzame en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Koper daaraan niet heeft voldaan, is CiRoPack gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
9.4      Indien Koper niet binnen de overeenkomstig artikel 9.1 gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft CiRoPack, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Koper een rente van 12% (twaalf procent) per jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan CiRoPack toekomende rechten.
9.5      Alle in redelijkheid door CiRoPack gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Koper van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 1.000,00 (zegge: duizend Euro).
9.6     De door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.7      Indien CiRoPack een vordering heeft op Koper, is CiRoPack gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Koper op te schorten totdat volledige betaling van Koper wordt ontvangen.

Artikel 10 Levering

10.1     CiRoPack is bevoegd de Producten in termijnen te leveren.
10.2     Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan CiRoPack kenbaar heeft gemaakt. Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik waarop de Producten het bedrijfspand van CiRoPack verlaten of het ogenblik waarop de Producten ter verzending gereed staan. Indien levering franco is overeengekomen en/of de Producten door CiRoPack zelf worden getransporteerd geldt als tijdstip van aflevering het moment van aflevering bij Koper.
10.3     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het transport van de door CiRoPack te leveren Producten voor rekening en risico van Koper. Tenzij anders is overeengekomen zijn de te vervoeren Producten niet verzekerd, tenzij Koper dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor haar rekening komen. Indien CiRoPack in opdracht van (en voor rekening en risico van) Koper het transport regelt, brengt zij een toeslag bij Koper in rekening.
10.4     Koper is gehouden, waar van toepassing, voor eigen rekening en risico, iedere uitvoer- of invoervergunning of andere officiële machtiging te verkrijgen en alle douaneformaliteiten te vervullen voor de uitvoer van de Producten.
10.5     CiRoPack zal Koper informeren over de daadwerkelijke leveringsdatum wanneer deze door CiRoPack is vastgesteld. Indien CiRoPack de Producten in termijnen levert, informeert CiRoPack Koper over de leveringsdatum van elk van de termijnen.
10.6     Koper is zich er van bewust dat een wijziging kan lijden tot vertraging. Wijzigingen in zijn dan ook voor rekening en risico van Koper.
10.7     CiRoPack zal zich inspannen de opgegeven leverdatum na te komen. Door CiRoPack opgegeven leverdata zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van één of meerdere leverdata heeft Koper geen aanspraak en/of recht op enige schadevergoeding ter zake. Bij overschrijding van één of meerdere leverdata heeft Koper geen recht om over te gaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat.
10.8     Koper is verplicht voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:

 • personeelsleden van CiRoPack, zodra deze op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien CiRoPack dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan Koper heeft medegedeeld;
 • geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de Overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van CiRoPack aanwezig zijn;
 • de toegangswegen tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden geschikt zijn voor het benodigde transport;
 • de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
 • de nodige en gebruikelijke hulp -en bedrijfsmaterialen (brandstoffen,
 • voedsel -en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, verwarming, verlichting enzovoorts daaronder begrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van CiRoPack staan;
 • bij aanvang van en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de Producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

10.9     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de emballage in de prijs van de Producten begrepen. Onder emballage wordt niet verstaan de commerciële verpakking. CiRoPack berekent voor de emballage geen statiegeld, tenzij CiRoPack daartoe van overheidswege is verplicht, of zulks door CiRoPack uitdrukkelijk is vermeld.
10.10    Indien CiRoPack door haar afnemer of van overheidswege verplicht wordt om bij de levering van de Producten emballage of door CiRoPack gebruikte verpakkingsmaterialen mee terug te nemen, zullen de daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen kosten van vernietiging, voor rekening van Koper komen.
10.11    Emballage, zoals (rol)containers, dragers, kratten, pallets e.d., voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijven eigendom van CiRoPack. Koper blijf aansprakelijk voor de aan hem toegezonden en/of geleverde emballage, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Koper is gehouden de in zijn bezit zijnde lege retouremballage op kosten van Koper zo spoedig mogelijk aan CiRoPack te retourneren, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen.
10.12    Door CiRoPack in rekening gebracht emballagemateriaal (statiegeld) wordt door CiRoPack gecrediteerd nadat dit emballagemateriaal onbeschadigd in het magazijn van CiRoPack is teruggekeerd. Bij beschadiging behoudt CiRoPack het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld.
10.13    Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, dan is CiRoPack gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Koper. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Koper over op het moment waarop zaken aan Koper ter beschikking staan.

Artikel 11 Inspectie bij aflevering

11.1      Koper is verplicht de door CiRoPack overhandigde vrachtbrief te ondertekenen en de Producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.
11.2      Klachten omtrent ontbrekende Producten, niet bestelde Producten of gebreken aan Producten die bij een inspectie kunnen worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geconstateerd, dienen direct, doch in ieder geval binnen vijf (5) kalenderdagen na aflevering, schriftelijk door Koper te worden gemeld bij CiRoPack, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
11.3      Klachten omtrent gebreken aan Producten die niet kunnen of konden worden geconstateerd binnen de in artikel 11.2 genoemde termijn dienen binnen vijf (5) kalenderdagen nadat ze aan Koper bekend zijn geworden, althans redelijkerwijs bekend hadden moeten worden, schriftelijk te worden gemeld aan CiRoPack, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
11.4      Bij constatering van een gebrek zoals bedoeld in artikel 11.3 is Koper verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij de aanwijzingen van CiRoPack stipt opvolgen en CiRoPack alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten. In het geval van klachten over de kwaliteit van de Producten dienen deze ter inspectie van CiRoPack bewaard te blijven en na schriftelijke toestemming van CiRoPack te worden gezonden aan CiRoPack.
11.5      Indien Koper hetgeen is bepaald in artikel 11.1 tot en met 11.4 niet, onvolledig of onbehoorlijk is nagekomen, vervalt iedere aanspraak van Koper ter zake. Indien Koper nalaat klachten bij CiRoPack in te dienen binnen de in artikel 11.2 en 11.3 gestelde termijnen, wordt Koper geacht de Producten te hebben goedgekeurd en kan Koper zich nimmer beroepen op het feit dat de Producten niet beantwoorden aan de Overeenkomst.
11.6      In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lettertype, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten.
11.7      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn retourzendingen– zonder voorafgaande toestemming van CiRoPack – niet toegestaan.
11.8      Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door CiRoPack daardoor gemaakte kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Koper.
11.9      In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CiRoPack en de door CiRoPack bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.
11.10     Bij de aankoop van Producten door de Koper geldt de in artikel 21 genoemde klachtenprocedure. 

Artikel 12 Herroepingsrecht

12.1     Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan CiRoPack bekend gemaakte vertegenwoordiger.
12.2     Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CiRoPack retourneren, conform de door CiRoPack verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
12.3     Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan CiRoPack. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Consument het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde Producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
12.4     Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan CiRoPack heeft teruggezonden, is de koop een feit.
12.5     Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door CiRoPack bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 13 Kosten Herroepingsrecht

13.1     Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

13.2     Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal CiRoPack dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Product reeds terug ontvangen is door CiRoPack of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 14 Kosten Herroepingsrecht

14.1     CiRoPack kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor Producten zoals omschreven in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien CiRoPack dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
14.2     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:

 1. die door CiRoPack tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop CiRoPack geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische Producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

14.3     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.”

Artikel 15  Garantie

15.1.    CiRoPack garandeert dat de Producten geen ernstige gebreken bevatten op het moment van levering. CiRoPack verstrekt geen andere, impliciete of expliciete, garanties met betrekking tot de Producten. CiRoPack heeft het recht om de Producten naar eigen inzicht te wijzigen. Dit recht omvat het recht om nieuwe versies van het Product op de markt te brengen en om bepaalde Producten of onderdelen daarvan uit de serie van Producten te verwijderen.
15.2.    Indien de door Koper geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, zal CiRoPack de Producten waaraan een gebrek is geconstateerd in overleg opnieuw leveren doch niet eerder nadat het oorspronkelijk geleverde door CiRoPack is terugontvangen. Deze garantie verplicht CiRoPack niet tot creditering van factuurbedragen.
15.3     De in artikel 15.1 genoemde garantie geldt slechts indien Koper heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens CiRoPack.
15.4     Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade het gevolg is van omstandigheden waarop CiRoPack geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens transport.
15.5     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.
15.6.    Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1     CiRoPack behoudt zich het eigendom voor van alle aan Koper geleverde Producten, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens CiRoPack uit hoofde van de krachtens de Overeenkomst geleverde Producten met inbegrip van boeten, renten en kosten. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle door CiRoPack aan Koper geleverde Producten, inclusief reeds door Koper betaalde Producten.
16.2     Een buitengewone beschikking over de Producten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot verpanding en zekerheidsstelling kan alleen met toestemming van CiRoPack geschieden. Koper is verplicht CiRoPack onverwijld te berichten, indien beslag is gelegd op onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten.
16.4     Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn, indien Koper vermoedelijk niet in staat is of bereid is aan haar betalingsverplichting(en) te voldoen en in het geval van faillissement of surseance van betaling van Koper is CiRoPack gerechtigd de Producten zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Koper CiRoPack bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van CiRoPack op schadevergoeding. Teruggenomen Producten crediteert CiRoPack tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde. CiRoPack is nimmer gehouden tot het doen van een eventuele schadevergoeding.
16.5     Alle door CiRoPack gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat de eigendom van de door CiRoPack verkochte Producten nog niet is overgegaan, komen ten laste van Koper.

Artikel 17 Beëindiging

17.1     CiRoPack kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:

 • Koper in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen;
 • De onderneming van Koper wordt geliquideerd of beëindigd;
 • Koper na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsverplichting;

17.2     CiRoPack zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
17.3     Voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst (op welke wijze dan ook) gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde Producten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
17.4     Indien een geval zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zich voordoet, is CiRoPack gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, terug te nemen alsmede is CiRoPack gerechtigd het door haar verschuldigde in éénmaal op te eisen, onverminderd de overige aan CiRoPack toekomende rechten zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, waaronder begrepen ook de kosten van terugname van de Producten door CiRoPack.

Artikel 18   Intellectuele eigendomsrechten

18.1     Alle door CiRoPack verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van CiRoPack is het Koper niet toegestaan om deze bescheiden te verveelvoudigen of aan derden inzage te geven.
18.2     De intellectuele eigendomsrechten op door CiRoPack of in opdracht van CiRoPack vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s, programmatuur, drukproeven, modellen etc. blijven te allen tijde berusten bij CiRoPack. Zonder uitdrukkelijke toestemming van CiRoPack mogen deze nimmer worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld.
18.3     Koper vrijwaart CiRoPack voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien CiRoPack op verzoek van Koper een bepaald beeld, tekening, model, merk of bepaalde vormgeving gebruikt.

Artikel 19  Aansprakelijkheid en overmacht

19.1     Indien een klacht omtrent geleverde Producten overeenkomstig artikel 12 gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van CiRoPack ter zake wordt vastgesteld, zal CiRoPack de Producten waaraan een gebrek is geconstateerd in overleg opnieuw leveren, doch niet eerder nadat het oorspronkelijk geleverde door CiRoPack is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is CiRoPack nimmer verplicht.
19.2     CiRoPack is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door CiRoPack geleverde Producten. Het hiervoor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van CiRoPack.
19.3.    CiRoPack is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, immateriële schade, winstderving.
19.4     Aansprakelijkheid voor schade, zoals hiervoor omschreven, zal niet bestaan, indien Koper ter zake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.
19.5     Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat CiRoPack alsnog aansprakelijk is zal deze aansprakelijkheid voor schade te allen tijde beperkt zijn tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de Overeenkomst ter zake waarvan CiRoPack aansprakelijk wordt gesteld met een maximum van € 1.500,00.
19.6     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor CiRoPack aansprakelijk is.
19.7     Koper vrijwaart CiRoPack voor enige aanspraak en/of schade die voortvloeit uit een kwaliteitsgebrek en/of het gebruik door derden van de Producten.
19.8     Onder een tekortkoming die CiRoPack niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van CiRoPack onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/fabriek, leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zo in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs of andere handelaren van wie CiRoPack haar Producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.
19.9    Ingeval van overmacht zoals in het vorige lid omschreven, is CiRoPack gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 20 Gebruik naam Koper

20.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het CiRoPack toegestaan de naam, het logo van Koper en/of de Producten te gebruiken voor marketingdoeleinden van CiRoPack.

Artikel 21 Klachtenregeling Consument

21.1     CiRoPack beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht afkomstig van een Consument overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Artikel 22 Klachtenregeling Consument

22.2     Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten door de Consument binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CiRoPack, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
22.3     Bij CiRoPack ingediende klachten afkomstig van een Consument worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CiRoPack binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
22.4     Indien de klacht afkomstig van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
22.5     Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot de CiRoPack. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel CiRoPack als de Consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
22.6     Een klacht schort de verplichtingen van CiRoPack jegens de Consument niet op, tenzij CiRoPack schriftelijk anders aangeeft.
22.7     Indien een klacht afkomstig van de Consument gegrond wordt bevonden door CiRoPack, zal CiRoPack naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

23.1     Op alle Overeenkomsten en gesloten door CiRoPack waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale Overeenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitdrukkelijk niet van toepassing.
23.2     Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met het door CiRoPack gedane Aanbod, dienstverlening, leveringen, gemaakte afspraken, ontvangen orders, gesloten Overeenkomst en, dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

– Aan:  CiRoPack B.V.

De Oude Werf 10

1851 PW Heiloo

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.